Academic bibliography on toponymy and place naming issues in Turkey

Par Jean-François Pérouse et Neotopo

Some preliminary remarks on a first bibliography on toponymy issues in Turkey

This bibliography has been made partly on the basis of various existing bibliographies (Aksan, 1994 ; Bozyiğit, 1995; Gülensöy, 1985 ; Tunçel, 2000; Akbayar, 2002 ; Şahin, 2010). Firstly, let’s say that only a very little number of the below references is pertaining to the naming issue itself; the principal concern in this corpus remains the signification and the origin of the place names. However, in order to facilitate the lecture for non-Turkish readers, the local studies (generally conducted at the province scale), that are representing the large majority of the references, have been shown with the following mention at the end: LS, for “Local Study”. These works have generally been done in the frame of geography departments in Turkey, but also of linguistic, ethnology/folklore, sociology or history departments. The name of the place (mostly a department) scrutinized by these LS’s has been underlined in bold. If the paper or chapter is related to territories located outside nowadays Turkey a “A” has been added (LSA).

Secondly, the general studies are mentioned as follows: GS; if they are critical regarding the nationalistic mainstream – which considers before all the place-names as a “signature in the soil of the Mother land“ (Koraltürk, 2003 ; Hanilçe, 2013) – we have added “C” to GS (i.e. GSC). Thirdly, if the studies deal with the past we’ve put “H” at the end of the given code (like, for instance, LSH/GSH…). Finally, the huge number of works that have to be taken in consideration, even if deeply embedded in the nationalistic paradigm – in the perspective of the conference organized in 1984 in Ankara (Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11 – 13 Eylül 1984) -, reveals the meaningful and high sensitivity of toponymy issues in Turkey since the foundation of the Republic in 1923.

-ACAROĞLU, M. T. (1988), “Malatya İlinde Yer Adları”, İnönü Üniversitesi I. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, Kuşak Ofset, İstanbul, 1988, s. 15 – 22. (LS)

-ACAROĞLU, M. T. (1992), “Gagauzca’da Takma Adlar – Soyadları – Yer Adları”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd., Yay., Devran Mat., Ankara 1992, s. 10. (LSA)

-AÇIKEL, A., (2003), “Artukabad Kazası Yer Adları (1455-1600)”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20 / Sayı: 2, Ankara, 2003, s.181 – 202. (LS)

-ADIGÜZEL, N. (1969), “Niğde İli Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 53 y.; İstanbul 1969. (LS)

-AK, M., (1996), “Osmanlı Coğrafyasında İki Yer Adı (Bahr-i Kulzüm / Kurzüm) Üzerine”, İlmî Araştırmalar, Sayı: 2, 1996. (GS)

-AKAR, A. (2006), “Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği”, Muğla Üniv. Fen – Edebiyat Fak., Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Sayı: 20, Yıl: 2006/1, s. 51 – 63, Muğla. (LS)

-AKAR, A. (2006), “Renge bağlı yer adlandırmalarında Muğla örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 2006/1, 51–63.

-AKBAYAR, N. (2002), “Osmanlı Yer Adları Sözlüğü”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Osmanlı Araştırmaları Dizisi. (GS)

-AKÇABAY, N. (1967), “Gaziantep’in Tarihi Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 38 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-AKER, C. (1960), “Muğla’da Adlarla İlgili Gelenek ve İnanmalar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Sayı: 132, s. 2178-2179, 1960. (LS)

-AKGÜL, M. (2017). Ethnic homogeneization in Turkey: The case of toponymic practices in Istanbul, Istanbul Birgy University. Master. (LS)

-AKIN, S. (2000). “La guerre des mots pour nommer. Les Kurdes et leur territoire au Conseil de l’Europe”, Etudes Kurdes 1, 33-44. (GSHC)

-AKIN, S. (2008). “La renomination du territoire kurde : Analyse contrastive et Arabe, Persan et Turc” in Toponymie et politique, les marqueurs linguistiques du territoire, Guillorel H. (dir.), Bruxelles: Bruyant, 103-116. (GSHC)

-AKIN, S. (2017). “Restitution des toponymes kurdes en Turquie” in Les langues et leurs territioires, entre conflit et cohabitation, Dokhtourichvili M., Boissonneault J. & et Reguigui A. (dirs.), 513-534. (GSHC)

-AKIN, V. (1997), “Kırklareli Adının Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s. 530 – 537, 1997, Denizli. (LS)

-AKIN, V. (1997), “Trakya Köy ve Şehir Adları Üzerine Bir İnceleme”, Türk Kültürü Yayınları, Yıl: VIII, Sayı: 329, Aralık 1997, s. 530. (LS)

-AKKAŞ, E. (1967), “Türkçede Hayvan Adlarının Kullanıldığı Yerler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, Tez (Bitirme), 90 y.; İstanbul 1967. (GS)

-AKSAN, D. (1968), “Birkaç Türkçe Yeradı ve Bunların Dilbilimi ve Kültür Bakımından Önemi”, D.T.C.F. Dergisi, Sayı: XXVI/1 – 2, s. 81 – 85, Ankara. (GS)

-AKSAN, D. (1974), “Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-T.D.A.Y. Belleten 1973 – 1974, T.D.K. Yayınları, s. 185 – 193, Ankara. (GS)

-AKSAN, D. (1982), Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), 3. Cilt. Türk Dil Kurumu Yayınları: 439/3, Ankara. (GS)

-AKSAN, D. (1984), “Türk Yer Adları Konusunda Bir Proje Önerisi”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 275 – 278, Ankara. (GS)

-AKSU, F. (1936), “Isparta İli Yer Adları”, Isparta. (LS)

-AKTAN, B., (1971), “Türkiye Toponomisinde İstanbul Yöresi ‘Beyoğlu Kazası’ Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü Bitirme Tezi THT 567. (LS)

-AKTEPE, O. Z., (1968), “Rize Vilayeti Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 32 y.; İstanbul 1968. (LS)

-ALAGÖZ, C. A., (1946), “1:800.000 Ölçekli Türkiye Haritası Yer Adları Cetveli (İndeks)”, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, Sayı: 2, Ankara. (GS)

-ALAGÖZ, C. A., (1984), “Türkiye Yer Adları Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11- 13 Eylül 1984 Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 11-23, Ankara. (GS).

-ALBAYRAK HACALOĞLU, R. (2002), “Borçalı Toponimleri”, Erdem Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 40, s. 143 – 170, Ocak 2002, Ankara. (LS)

-ALBAYRAK HACALOĞLU, R. (2004), “Toponim Teknikleri ve Kafkasya – Borçalı Yer Adları”, Berikan Elektronik Basım Yayım, 2004, İstanbul. (LS)

ALİAĞAOĞLU, A. (2007), “Lakap ve Logolarda Türkiye Şehirleri: Anlamların Coğrafyası”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 17, Erzurum, s. 293-290. (GS)

-ALİAĞAOĞLU, A., UZUN, A. (2011), “Şehirsel Toponimi (Hodonimi): Türkiye İçin Bir Tipoloji Denemesi”, Coğrafi Bilimler Dergisi (CBD (9)/2, s. 123-133. (GS).

-ALİAĞAOĞLU, A., YİĞİT, Y. (2013), “Balıkesir’de Şehirsel Toponimi: Cadde Adları”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 1, Sayı 30. S.311- 330. (LS)

-ALİAĞAOĞLU, A., Uğur, A. (2023). “Urban Toponymy in Turkey. Place Naming, Identities and Geography” in Critical Perspectives in a Globalizing and Standardizing World. G. O’Reilly. Cham, Springer International Publishing: 325-340. (GSC)

-ALTAY, Z. (1968), Trabzon İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 47 s. (LS)

-ALTINTAŞ, N. (1970), “Kırklareli Vilayeti ve Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 28 y.; İstanbul 1970. (LS)

-AMANOĞLU, E. K., (1987), “Divanü – Luğat – it – Türk Kişi ve Yer Adları”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı: 21, 1987. (GSH)

-AND, M. (1963), “Köy Adları ve Halk Oyunlarımız”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 70, s. 3166 – 3167, Ankara. (GS)

-ARI, Y. (2023). “Giving Identity to Space Through (Re)Naming: Practice of Village Renaming in the Period of the Republic of Turkey.” in  Place Naming, Identities and Geography: Critical Perspectives in a Globalizing and Standardizing World. G. O’Reilly (ed.). Cham, Springer International Publishing: 365-382. (GSC)

ARICAN, S. (1960), “Bafra’da Adlarla İlgili Gelenek ve İnanmalar”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Sayı: VI/136 (1960), s. 2265, İstanbul. (LS)

-ARTUK, İ. (1977), “Anadolu’da Maden Adı ile Anılan Şehirler Hakkında”, Koleksiyon Mecmuası (3:32) s. 4 – 6. (GS)

-ARTUK, İ., ARTUK, C. (1986), “Ortaçağda Bazı Anadolu Şehirlerine Verilen Unvanlar”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXIV, 2, 65-69. (GS)

-ARTUK, İ., ARTUK, C., (2003), “Bazı İslam Şehirlerinde Hangi Devletler Sikke Kesmiş ve Bu Şehirlere Ne Gibi İsimler Verilmiş”, TTK Belleteni (LXVII:249) 421-446. (GS)

-AŞÇI, U. D. (1993), “Diyarbakır Yöresindeki Bazı Yer Adları Üzerine Etimoloji Denemesi (Ergani)”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. (LS)

-ASHLEY, L. R. N. (1999). “The Placenames of Turkey as a Guide to Toponymic Studies.Names 47(3): 215-222. (GS)

-ASLAN, K. (1997), Dörtyol: Yer Adları, Efsaneler, Ağıtlar , Dörtyol Belediyesi Kültür Yayınları: 6, Dörtyol Belediyesi 1997. (LS)

-ASLAN, S. (2009). “Incoherent State: the controversy over Kurdish naming in Turkey.” European Journal of Turkish Studies. (GSC)

-ATAELİ, T. (1964), “Türkiye Toponomisinde İstanbul Yöresi Sokak Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Tez (Bitirme), 113 y.; İstanbul, 1964. (LS)

-ATAMAN, R. (1977), Yeni Tabii Yer Adları, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Beşinci Şube Müdürlüğü Seri: 3, Sayı: 1, Ankara. (GS)

-ATEŞ, A., (1968), “Erzurum Vilayeti Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 34 y.; İstanbul, 1968. (LS).

-AYANOVNA, N. L. (2014). “The Role of Old Turkic Place Names in Teaching History.” Procedia – Social and Behavioral Sciences 141(0): 1054-1061. (GSA)

-AYATAÇ, H. & ARAZ, S. (2016), “Cadde ve Sokak Adlandırmalarının (Kentsel Toponimi) Kentsel Kimlik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi; Ayvalık ve Cunda Örneği”, Conference Paper. (LS)

-AYATAÇ, H. & ZIVALI TURHAN, T. (2018), “Sokak İsimlerinin Kent Morfolojisindeki Değişimle İlgisi; İstanbul Kıyı Meydanları İçin Bir Karşılaştırma”, Değişen Kent, Mekân ve Biçim Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu. 987-1003. (LS)

-AYTEKİN, S., (1972), “Samsun Toponomisi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme) THT 907. (LS)

-AZARYAHU, M. (1986) “Street names and political identity: The case of East Berlin”, Journal of Contemporary History, 21, 581–604. (GSA)

-AZARYAHU, M. & KOOK, R. (2002) “Mapping the nation: street names and Arab-Palestinian identity: three case studies”, Nations and Nationalism, 8 (2), 195–213. (GSA)

-AZARYAHU, M (2011), “The Critical Turn and Beyond: The Case of Commemorative Street Naming”, ACME, An International E-Journal for Critical Geographies, 10(1), 28-33. (GSC)

-BARDAK, Ö. (1967), Adana İlinin İskân Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1967. (LS)

-BAŞKAN, Ö. (1973) (reedited in 1989), “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (T.D.A.Y.) Belleten, 1973 – 1974, s. 237-251, Ankara. (GS)

-BAŞKAYA, M. (2008), Denizli Adının Anlamı ve Çivril İlçesi’nin Bazı Yer Adlarının Tarihsel Gerçekleri, 1. Basım, Bilal Ofset, Çivril – Denizli, Kasım 2008. (LS)

-BAŞOĞLU, Ş. (1964), Türkiye Toponomisinde İstanbul Yöresi Sokak Adları, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), THT 155. (LS)

-BAYATLI, S. (2021). The Role of Toponymy in Neoliberal urbanization, Case Study: İncek, Ankara Master of Arts, University of Bilkent. (LS)

-BAYDİL, E. (1995), “Gökırmak Havzasındaki Yerleşme Adları Üzerine”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Sayı: 1 s. 9, Kastamonu, 1995. (LS)

-BAYDİL, E. (1997), “Kastamonu Yöresindeki Yerleşme Adları Üzerine”, Kardeş Ağızlar Türk Lehçe ve Şiveleri Dergisi, Sayı: 4, s.1 – 4, Kastamonu, 1997. (LS)

-BAYDİL, E., (2007), “XVI. Yüzyıl Urfa Sancağının Boz-Âbâd ve Yalak Nahiyelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Tarihi Coğrafya Bakımından Değerlendirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 675 – 692, Kastamonu. (LSH)

-BAYDİL, E. (2007), “Taşköprü ve Çevresinin Yerleşme Adları Üzerine”, Tarihi ve Kültürü ile Geçmişten Günümüze Taşköprü Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu, Taşköprü, 9–10 Haziran 2007. (LS)

-BAYKARA, T. (1991), Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları – XVI. Yüzyıl, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. (LSH)

-BAYKARA, T. (1984), “Anadolu Yer Adlarının Orta Asya’daki Benzerleri Üzerine Bir Kaynak”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 265 – 273, Ankara. (GS)

-BAYRAM, S., (1994), “Kültepe Metinlerinde Geçen Yeni Yer Adları ve Bunların Değerlendirilmesi”, 11. T .T. Kongresi Bildirileri. Ankara, T.T.K. Basımevi., 1994. (LSH)

-BAYRI, M. H. (1951), İstanbul: Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle, Hayat Yayınları, İstanbul. (LSH)

-BAYSAL, H. (1968), Hatay Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1968. (LS)

-BAZİN, L. (1997), “Eski Türk Yer Adları Üzerine Notlar”, Çev. Dr. Zümral ÖLMEZ, Ankara Üniversitesi Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 11, s. 75-78, Ankara, Şubat 1997. (GSH)

-BELCE, A., (1968), Manisa İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 53 y.; İstanbul. (LS)

-BİLGİÇ, E. (1946), “Anadolu’nun İlk Yazılı Kaynaklarındaki Yer Adları ve Yerlerinin Tayini Üzerine İncelemeler”, Türk Tarih Kurumu Belleten, Cilt: 10, Sayı: 39, s. 381–423, Ankara. (GSH)

-BOYNUDELİK, N. (1968), Tokat İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1968. (LS)

-BOZYİĞİT, A. E. (1992) “Kırıkkale İli Köy Yer Adları”, Türk Halk Kültürünü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd., Yay., Ankara, 1992, s. 13 -28. (LS)

-BOZYİĞİT, A. E. (1995), Türk Adbilim Bibliyografyası (Deneme), Ayyıldız Yayınları Bibliyografya Dizisi: 1, 1. Baskı, Ankara. (GS)

-BUDAGOV, B. E. (1994), Türk Uluslarının Yer Yaddaşı, s. 98, Bakü. (GSA)

-BUDAGOV, B. E. (1974), Coğrafi Toponimi, Çeviren: Emrullah GÜNEY, Türk Kültürü Dergisi, Türk Kültürü Araştırma Enst. Yay., Sayı: 34 (398), s. 355 – 370, Ankara. (GSA)

-BUDAK, A. (2001), Yurdumuza Yerleşen Oğuz – Türkmen Boyları ve Bazı Yer Adlarımızın Anlamları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Tokat. (GSH)

-BULUT, İ. (1996) “Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3, Erzurum, s. 30 – 40. (LS)

-ÇAKIR, B. (2014). Crafting symbolic geographies in modern Turkey: Kurdish assimilation and the politics of (re) naming. Working Paper. The Hague (Netherlands), International Institute of social studies: 39. (GSC)

-CEYLAN, M. A. (2003), “Ege Adalarının Türkçe Adlarına Genel Bir Bakış”, Avrasya Etüdleri Dergisi, Sayı: 34, Ankara, s. 93 – 124. (LSA)

-CEYLAN, M. A. (2004), Ege Adalarında Türkçe Yer Adları Üzerine Bir İnceleme, Çantay Kitabevi, İstanbul. (LSA)

-CEYLAN, M. A. (2008), “Üsküdar’da Bazı Yer Adları Üzerine İncelemeler I.”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI. (06 – 09 Kasım 2008), Üsküdar / İstanbul. (LS)

-ÇELİK, Z., FAVRO D.& INGERSOLL R. (Editörler) (2007), Şehirler ve Sokaklar, Kitapyayınevi, İstanbul. (GS)

-ÇETİNKAYA, N. (1996), “Iğdır Tarihi (Tarih, Yer Adları ve Bazı Oymaklar Üzerine)”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1996. (LS)

-CİNOĞLU, T. (1976), Sakarya’da Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), 59 s.; İstanbul, 1976. (LS)

-ÇOKER, M. (1968), Amasya İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul 1968. (LSA)

-CULKASI, K. (2006). “Cartographically constructing Kurdistan within geopolitical and orientalist discourses.Political Geography 25(6): 680-706. (LS)

-CUNBUR, M. (1984), “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11- 13 Eylül 1984 Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 201 – 217, Ankara. (GSH)

-DAĞTEKİN, H. (1970), “Hüdavendigar Livası Yer Adlarının Tarih Bakımından Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 70, s. 85 – 101, İstanbul. (LSH)

-DAHILIYE Vekâleti (1928), Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimiz, Cilt 1 ve 2. Hazırlayan: Yer Adları Komisyonu. Dahiliye Vekâleti Yay. Seri: 3, Ankara. (Eski Harflerle). (GS)

-DAHILIYE Vekâleti (1933). Köylerimiz, Hazırlayan: Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü. Dahiliye Vekâleti Yayını, İstanbul. (GS)

-DEMİR, N. (2007), “Ordu İlinin Eski Adı ‘Kotyora’ ve Tarihî Alt Yapısı”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, Sayı: 2/2, 2007. (LSH)

-DEMİRCAN, Ö. (1976), “Türkiye Yer Adlarında Vurgu”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 300, s. 402 – 411, Ankara. (GS)

-DEMİRCAN, Y. (1992), Tahrir Defterlerine Göre Boğazönü Adaları (XV. ve XVII. yüzyıllar), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara. (LSH)

-DEMİRKAYA, H., ARIBAŞ, K. (2006), “Gölhisar, Çavdır ve Altınyayla (Burdur) İlçelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Kaynakları”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 46, İstanbul, s. 77 – 88. (LS)

-DEMİRSOY, A. (2001), “Eğin’de Kullanılmış ya da Kullanılmış, Kökü Belirsiz ya da Başka Bir Dilden Aynen ya da Değiştirilerek Alınmış ve Anadolu’da Kısmen Kullanılan Bazı Kelimeler ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı Yer Adları”, Ankara. (LS)

-DİLAÇAR, A. (1938), “Anadolu Toponimisi ve Fırat Adı / Anadolu Toponimisinde Substratum”, Türk Dili Belleten, 31-32 Ekim 1938, s.171. (GSH)

-DİLCİMEN, K. (1942), “Samsun Kelimesi”, On Dokuz Mayıs Halkevi Dergisi, Sayı: 56, s.18, Samsun. (LSH)

-DOĞAN, B. Sivas Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme). (LS)

-DOĞRU, A. M. (1978), “Köy Adları ve Anadolu’nun Geçmişi”, Türk Folklor Araş., Cilt: 17, Sayı: 342, s. 8197-8199, İstanbul. (GSH)

-DOĞRU, A. M., (1982), “Türkiye’de Kızılderili Dilinde Yer Adları ve Prototürk – Kızılderili İlişkisi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, s. 5 – 22, İstanbul. (GSH)

-DOĞRU, A. M. (1985), “Yukarı Kür Boylarının Yer Adları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yayın No: 16, İstanbul. (GSH)

-DOĞRU, A. M. (1985), “Türkiye’de Macar Yer Adları”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul: 23-28 Eylül 1985, Tebliğler, l. Türk Dili, c. 1, s. 57-67, İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1985. (GSH)

-DOĞRU, A. M. (1984), “Türk Yer Adları Sempozyumu Üzerine”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 285 – 288, Ankara. (GS)

-DÜZGÜN, D. (2021). “The death of the author in place names: A Barthesian intervention into critical toponymy.Geography Compass n/a(n/a): e12598. (GLSC)

-EKİZ, S. (1969), Çorum Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 84 s., İstanbul. (LS)

-EMİROĞLU, M. (1984), “Bolu Yöresi Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 151 – 200, Ankara. (LS)

-ENER, F., Balıkesir İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme). (LS)

-ERBAY, İ. (1967), Burdur İli İskân Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 40 s.; İstanbul 1967. (LS)

-ERCAN, M. A. “Yazılı ve Sözlü Kaynaklardan Hareketle Gelibolu Yarımadası Köy Adları Üzerine Bir İnceleme”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu, Gelibolu’yu Tanıtma Gönüllüleri Araştırmaları. (LS)

-EREN, H. (1965), “Yer Adlarımızın Dili”, T.D.A.Y. Belleten, n°1989, T.D.K. Yayınları, s. 155 – 165, Ankara. (GS)

-EREN, H. (1965), “Türk Yer Adları: Sökün”, T.D.A.Y. Belleten, n°1989, s. T.D.K. Yayınları, s. 149 – 153, Ankara. (GS)

-EREN, H. (1972), “Türk Yer Adları: Keçiborlu”, Türkoloji Dergisi, Cilt: VI., Sayı: 1, s. 89 – 92, Ankara. (GS)

-ERGENÇ, Ö. (1996) “Osmanlı şehrinde esnaf örgütlerinin fiziki yapıya etkileri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler II, 407–413. (GS)

-ERİNÇ, S. (1986), “Ekzonimler Konusunda Bir Araştırma: Ege Adalarının Türkçe Adları”, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, C. 2, Sayı: 3, İstanbul, s. 21 – 25. (GSA)

-ERİNÇ, S. (1989), “Güneydoğu Avrupa’da Türkçe Ekzonimler”, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, Sayı: 6, s. 9 – 13, İstanbul. (GSA)

-ERKINAY TANTAMIŞ K. (2019), “Mardin’de Değiştirilen Yer Adları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, Türkiye yazarlar birliği (LSC)

-ERÖZ, M. (1966), “Ege Bölgesinde Yer (Köy ve Şehir) Adları”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 19 (Reşit Rahmeti Arat İçin), Seri: I, Sayı: A2, s. 176-188, Ankara. (LS)

-ERÖZ, M. (1972), “Türk Onomastiği Bakımından Adapazarı Yer Adları”, 1970-1971 Ders Yılı Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniv. Yayınları: 1728, İkt. Fak. Yay. 310, s. 107-119, İstanbul. (LS)

-ERÖZ, M. (1974), “Doğu Anadolu Köy Adları Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma”, Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Semineri (Erzurum 22-25 Ekim 1973), Atatürk Üniversitesi Yayını, s. 271-317, Erzurum. (GS)

-ERÖZ, M., (1984), “Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 43 – 53. (GS)

-ERPOLAT, M. S., (1994), XVI. Yüzyılın Başlarında Ergani, Çermik, Siverek ve Ruha Sancakları’ndaki Yer Adları (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya. (LSH)

-ERPOLAT, M. S. (2000), “XVI. Yüzyılda Diyarbekir Beylerbeyliğindeki Yer İsimlerinin Kültür ve Tarih Açısından Taşıdığı Değer”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildiriler, Konya, 2000. (LSH)

-ERSOYLU, H. (1983), “Kıbrıs ve Ana Vatandaki Yer Adları Ortaklığı”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, n°10 / Özel Sayı: Üzbek Bayçura). (LSA)

-ERTEM, H. (1973), Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini (Çivi Yazılı Metin Yerleri ve Bibliyografya ile Birlikte), Ankara Üniv. D.T.C.F. Yayınları, No: 230. (LSH)

-ERTEN, A. (1967), Denizli İlinin İskân Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 58 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-ETHEM, H. (1937), İstanbul Yer Adları, Tercüme: Naci YÖNGÜL, Hayat Dergisi, İstanbul. (LS)

-EYİCE, S. (1964), “İstanbul’un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, C. XIV., İstanbul, s. 199 – 216. (LS)

-FIELDS, D. (2013). State imposed place name change in Turkey and the response of Giresun residents, Master of Arts, Sabancı University.

-GEORGELIN, H. (2008). « Thrace orientale et Anatolie : territoires à nommer et à saisir, à la fin du XIXe et au XXe siècle ». In Nommer et classer dans les Balkans. P. Sintes and G. de Rapper, Ecole Française d’Athènes: 203-215. (GSA)

-GÖKARIKSEL, B. and A. Secor (2015). “Post-secular geographies and the problem of pluralism: Religion and everyday life in Istanbul, Turkey.” Political Geography 46: 21-30. (LS)

-GÖKÇEER, F. (1984), “Türk Yer Adları Sempozyumu Açılış Konuşması”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11 – 13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 1 – 5, Ankara. (GS)

-GÖKTÜRK, H. (1974), Anadolu’nun Dağında Ovasında Türk Mührü, Erzurum. (GSH)

-GÖKYAY, O. Ş. (1984), “Türkçe Yer Adlarında Kişilerin ve Olayların Payı”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11 – 13 Eylül 1984), Başbakanlık Basımevi, Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara. (GS)

-GÖL, S. (1972), Niğde İli Toponomisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), THT 1038. (LS)

-GÖMEÇ, S. (2000), “Şine – Usu Yazıtında Geçen Yer Adları Üzerine”, Belleten Dergisi, Cilt: LXIV, Sayı: 240, Ağustos 2000, Ankara.  (LSAH)

-GÖMEÇ, S. (2001), “Kök Türkçe Yazıtlarında Geçen Yer Adları”, Türk Kültürü, Sayı: 34 / 453, s. 25 – 36, 2001, Ankara. (LSAH)

-GÖMEÇ, S. (2009), “Dede Korkut Kitabında Geçen Tartışmalı Bazı Yer Adları Üzerine”, G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 29, Ankara, 2009. (LSAH)

-GÖMEÇ, S. (2009), “Divanü Lûgat-it-Türk’de Geçen Yer Adları”, D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28/46, Ankara, 2009. (LSAH)

-GÖNEN, S. (2004), Anadolu’da Yer Adlarına Bağlı Olarak Oluşan Efsaneler Üzerine İncelemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya, 2004. (GSH)

-GÖNEN, S. (2007), “Efsanelere Göre İnsan Adlarından Kaynaklanan Yerleşim Yeri Adları ve Beyşehir Adı”, Selçuk Üniversitesi Fen – Edebiyat Fak. Edebiyat Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 17, s. 257 – 266, Konya. (LSH)

-GÜL, A. & GÜLENSOY, T. (1979), “24 Oğuz Boyunun Anadolu’daki İzleri”, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı 1977, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. No: 28, s. 73-98, Ankara. (GSH)

-GÜLENSOY, T. (1979), “Anadolu Yer Adları Üzerine Bir Araştırma: Bazlambaç”, Türk Kültürü Dergisi, XVII / 197, Mart 1979, s. 297 – 300, Ankara. (GSH)

-GÜLENSOY, T. (1979), “Anadolu’da Moğolca Yer Adları ve Rumeli’deki İzleri”, Quatrième Congrès International des Études du Sud–Est Européen, (13-18 Eylül 1979), Ankara, (İngilizce sunulmuş bildiri), Ankara. (GSH)

-GÜLENSOY, T. (1981), “Anadolu’da Moğolca Yer Adları ve Rumeli’deki İzleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C: 2, Sayı: 2, s. 126 – 131, Nisan 1981, İstanbul. (GSH)

-GÜLENSOY, T. (1984), “Elazığ, Bingöl ve Tunceli İlleri Yer Adlarına Bir Bakış”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 149-156, Ankara. (LS)

-GÜLENSOY, T. (1988), “Türkistan’da Oğuz Boyu Yer Adları ve Anadolu’daki İzleri”, VI. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (19 – 25 Eylül 1988), İstanbul. (LSA)

-GÜLENSOY, T. (1995), Türkçe Yer Adları Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. No: 618, Ankara. (GS)

-GÜLENSOY, T. (1995), “Orta Asya’daki Türk Yer Adlarının Anadolu’daki İzleri”, Tarih Boyunca Anadolu’da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı (Tebliğler), Türk Yurdu Yay. Ankara, 1995, s. 163. (GSA)

-GÜLENSOY, T. (1996), “Türk Dünyasında ve Anadolu’da Ortak Yer Adları”, Erdem Dergisi Aydın Sayılı Özel Sayısı II., Cilt: 9, Sayı: 26, Ankara, Haziran – 1996, s. 25 – 44. (GSA)

-GÜLENSOY, T. (1997), “AlanyaAntalya Yöresinde Türk Yer Adları”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Talip YÜCEL’e Armağan, Yıl: XXXIII/1-2, Ankara – 1997, s. 131 – 136. (LS)

-GÜLENSOY, T. (1998), “Türkmen Yer Adları ve Anadolu’daki İzleri”, Kardeş Ağızlar, Sayı: 8, Ekim – 1998, s. 1 – 2. (GSH)

-GÜLENSOY, T. (2000), “Türkiye’de Türk Kişi ve Yer Adları ile İlgili İlmi Çalışmaların Durumu”, Erciyes, XXIII / 275, Kasım – 2000, s. 1 – 4. (GS)

-GÜLENSOY, T. (1993), “Kazakistan’da ve Türkistan’da Türk Yer Adları ve Anadolu’daki İzleri”, Permanent International Altaistic Conference, 36th Meeting (2 – 5 June 1993), Almatı – Kazakistan. (LSA)

-GÜLENSOY, T. (1994), “Türk Dünyasında Ortak Yer Adları”, Türk Dünyasında Ortak Değerler Sempozyumu (17 – 19 Ekim 1994), TÖMER, Ankara. (GSA)

-GÜLENSOY, T. (1994), “Orta Asya’daki Türk Yer Adlarının Anadolu’daki İzleri”, XII. Türk Tarih Kongresi (12 – 17 Eylül 1994), s. 37 – 38, Ankara. (GSA)

-GÜLENSOY, T. (1994), “Yer ve Şahıs Adları Araştırmalarının Türk Tarihinin Kaynaklarına Katkısı”, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi (5 – 9 Eylül 1994), T.T.K. Yay., Ankara. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl : 3 Sayı : 4 Haziran 2010 148 (GS)

-GÜLENSOY, T. (1997), “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yer Adlarına Bir Bakış”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yer Adları Paneli (5 Kasım 1997), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. (LS)

-GÜLENSOY, T. (2004), “Yerköy (Yozgat) Yer Adları ve Ağız Özellikleri”, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu (6 – 8 Ekim 2004). (LS)

-GÜLLÜDAĞ, N. (2001), “Siverek’e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Siverek Kaymakamlığı, Tarihte Siverek Sempozyumu Bildirileri, 13-14 Ekim 2001, Elif Matbaası, Şanlıurfa. (LS)

-GÜLTEKİN, G. (2001), “Trabzon’da Gadim Türk Tayfa Adlarından Alınmış Yer Adları”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu, 3 – 5 Mayıs 2001, Cilt: 2, Trabzon. (LS)

-GÜMÜŞÇÜ, O. (2002), “XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Oğuz Boy Adlı Yerleşmeler”, Türkler, C. VI., s. 358 – 364 ve Genel Türk Tarihi, Cilt: 4, s. 65 – 76, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.  (GSH)

-GÜNDÜZ, A. (2008), “1526 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme”, Mustafa Kemal Üniv. Fen – Ed. Fak. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Sayı: 9, Cilt: 5, 2008. (LSH)

-GÜNER, İ. (2001), “Ülke Adlarının Kaynakları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 37, İstanbul, s. 23 – 46. (GS)

GÜNER, G. (2007), “Kayseri’de Bir Yer Adı: Persek”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10 – 12 Nisan 2006). (LS)

-GÜNER, İ., ERTÜRK, M. (2004), “Türkiye İl Merkezi Kent Adlarının Kaynakları Üzerine Bir Araştırma”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, 2004, Muğla. (GS)

-GÜNEY, E. (1997), “Türkiye’de Coğrafi Yer Adlarının Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Öğeler Toponomi Folklor İlişkileri”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 139 – 145, Ankara. (GS)

-GÜNEY, E. (1994), “Toponimik Terimlerin Sınıflandırılması”, Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dergisi, Sayı: 2, Diyarbakır. (GS)

-GÜRLER, N. (1968), Ankara Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1968. (LS)

-GÜVEN, Ş. (1965), Raşid Tarihi Yer, Mansıb ve Müessese Adları İndeksi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 44 y.; İstanbul 1965. (GSH)

-GÜZELBEY, C. C. (1984), “Gaziantep’te Türk Topluluklarının Adlarını Taşıyan Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 169-180, Ankara. (LS)

-HACALOĞLU, Y., MEMİŞOĞLU, R. (2006), “Dede Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beylerinin İzlerini Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme”, Sosyal Siyaset Konferansları 49. Kitap, Prof. Dr. Turan YAZGAN’a Armağan Özel Sayısı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, s. 771-815. (GSH)

-HACIGÖKMEN, M. A. (1974), “16. Yüzyıl’a Ait Tahrir Defterine Göre Alanya’da Yer Adları Hakkında Bir Araştırma”, Türk Kültürü Yayınları, 1996. (LSH)

-HACISALİHOĞLU, M. (2008), “Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler, İslimye (Edirne) Sancağı’nda 1878’den Günümüze Göçler, İsim Değişiklikleri ve Harabeler, 2008, İstanbul, Bağlam Yayınları. (LSH)

-HALAÇOĞLU, Y. (2002), “Osmanlı Devleti’nin Rumeli İskanlarıyla İlgili Toponomik Bir Değerlendirme”, Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, s. 3-9. (LSA)

-HANİLÇE M. (2013), “Vatan topraklarında imza: Türk yer adları, Zile kazası örneği (1455-1575), Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/2, Winter 2013, p. 89-135. (LSH)

-HÜSEYİN, N., AHMET NACİ (1928), “Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri”, Türkiyat Mecmuası, C. II. Sayı: 246, s. 243-259, Istanbul. (GSH)

-HÜSEYİN Namık (1934), “Coğrafi İsimlerin Ehemmiyeti”, Haritacılar Mecmuası, S: 4, s. 104-107, Ankara. (GSH)

-İBRAHİMOĞLU, K. (2008), “Azerbaycan’da ve Türkiye’de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1 Sayı: 3, 2008, Ordu. (GSA)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1946), Türkiye’de Meskûn Yerler Kılavuzu, Cilt 1 ve 2. İçişleri Bakanlığı Yayınları Seri: II, Sayı: 2, Ankara. (GSH)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1968), Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar), İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 3, Ankara. (GSH)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1971), Türkiye Mülki İdare Bölümleri – Köyler ve Belediyeler (1 Haziran 1970 Durumu), İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 4, Ankara. (GSH)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1977), Yeni Tabii Yer Adları 1977, Yeni, Eski ve İllere Göre Dizileri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları Seri: III, Sayı:1, Ankara. (GS)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1978), Türkiye Mülki İdare Bölümleri – Belediyeler Köyler (1 Ağustos 1977 Durumu), İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Seri: II, Sayı: 5, Ankara. (GS)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1982), Köylerimiz 1981, İçişleri Bakanlığı Yay. No: 327, Seri: 3, Sayı:2, Ankara. (GS)

-İÇIŞLERI Bakanlığı (1986), Türkiye Mülki İdare Bölümleri – Belediyeler Köyler (1 Kasım 1985 Durumu), İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Seri: III, Sayı: 4, Ankara. (GS)

-ILGAR, K. M. (1984), “Kars’ta Boy ve Oymaklardan Kalma Köy Adları”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 22, Ağustos 1984. (LSH)

-İLHAN, M. M. (1990), “Onaltıncı Yüzyıl Başlarında Amid Sancağı Yer ve Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlar”, Belleten, LlV /209, Ankara 1990. (LSH)

-İNAN, A., (1945), “Anadolu’nun Toponomisi ve Türk Boylarının Adları Meselesi”, Belleten, Sayı: 1-3, s. 62-64, Ankara. Ayrıca: Makaleler ve İncelemeler – Cilt: 1 Abdülkadir İNAN, Türk Tarih Kurumu Yay., 1998, Ankara. (GSH)

-IŞITMAN, İ. R. (1945), “Köy Adları Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, Seri: III, Sayı: 1 – 3, s. 52 – 61, Haziran 1945, T.D.K. Yay., Ankara. (GSH)

-KAKAL, P. (1968), Samsun Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 50 y.; İstanbul 1968. (LS)

-KANBOLAT, H. (1996), Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Yer Adlarında Değişim Süreci: Siyasi Tarih Açısından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 264 y.; İstanbul, 1996. (GSA)

-KAPLANOĞLU, R. (1996), Bursa Yer Adları Ansiklopedisi, Bursa Ticaret Borsası Kültür Yayınları, 11/1996, İstanbul. (LS)

-KAPLANOĞLU, R. (2001), Bursa Ansiklopedisi 1 : Yer Adları, Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları, 2001, Bursa. (LS)

-KARABORAN, H. (1982), “Folklor Açısından Yukarı Çukurova, HatayMaraş Çöküntü Hendeğinde Mevkii Adları”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri C: II (Halk Edebiyatı), Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. No: 38, s. 265-273, Ankara. (LS)

-KARABORAN, H. (1984), “Türkiye’de Mevkii Adları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 97-148, Ankara. (GS)

-KARABORAN, H. (1989), “Çemişgezek’te Mevkii Adları”, Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu (5- 7 Kasım 1987 Elazığ) Bildiriler Kitabı, s.153-182, Ankara. (LS)

-KARAÇETİN, H. (1984), “Antik Çağ’da Anadolu’da Tarihi Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11- 13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 219 – 223.  (GSH)

-KARAGÖZ, İ. (2004), Grek, Bizans ve Eski Türk Kaynaklarına Göre – Trabzon Yer Adları, Yeni Zamanlar Dağıtım, Temmuz 2004. (LS)

-KARAGÖZ, İ. (2003), Maçka Yer Adları, Turan Kültür Vakfı Yayınları, 2003, İstanbul. (LS)

-KAYA, C. (1989), “Evliya Çelebi’de Geçen Bir Yer Adı Hakkında”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s. 235 – 247, 1989. (LSH)

-KELEŞ, D. (1996), Türk Adbilimi Bibliyografyası, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara, 1996. (GS)

-KIRBAÇ, S. (1999), “Sakarya (Merkez) Yer Adlarının Dil Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya. (LS)

-KIRZIOĞLU, M. F. (1984), “Selçuklu Fetihlerinden (1064-1071) Önce Doğu Anadolu’da Türk Boy ve Oymakları’ndan Kalma Dağ ve Su Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara), Milli Folklor Araştırmaları Dairesi Yay: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s.75-96. (GSH)

-KIRZIOĞLU, N. G., “Anadolu ve Azerbaycan’da Dokuma ile İlgili Yeradları”, Türk Kültürü Araştırmaları, 31/1-2, 255-260. (GSA)

-KIZMAZER, S. (1967), Kocaeli Vilayeti İskan Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 53 y.; İstanbul 1967. (LS)

-KOCAKUŞAK, S. (1995), “Alanya’da Yerleşme Adlarının Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 4, Ankara, s. 171 – 187. (LS)

-KOÇ, S. (2001), Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler (Prof. Dr. Harun TUNÇEL denetiminde yapılmış olan lisans tezi), Elazığ. (GS)

-KODAY, S. (2000), “Trakya’da Köy Adlarında Coğrafyanın Etkisi”, Türk Coğrafya Kurumu 28. Meslek Haftası (10 – 12 Haziran 1998) Bildirileri, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Meslek Haftaları Serisi No: 2, İstanbul, s. 221 – 253. (LS)

-KORALTÜRK, M. (2003), “Milliyetçi Bir Refleks: Yer Adlarının Türkleştirilmesi,” Toplumsal Tarih Dergisi, Vol. 19, no. 117, pp. 98-99, 2003. (GSC)

-KURGUN, L. (2001), “Çivril Yer Adlarına Bir Bakış”, Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu, 18–19 Eylül 2001, s. 150 – 171, Çivril Kaymakamlığı ve Pamukkale Üniversitesi. (LS)

-KURGUN, L. (2003), “Sivas İli Orun (Yerleşim Yerleri) Adları Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas Valiliği-Sivas Hizmet Vakfı, 15-17 Mayıs 2003, Sivas, s. 575-589 (Prof. Dr. H. Ömer KARPUZ ile birlikte). (LS)

-KURGUN, L. (2006), “Buldan Yöresi Yer Adları”, Buldan Sempozyumu Bildirileri (23 – 24 Kasım 2006), Buldan Belediyesi Yayınları C: 1, s. 153 – 160, Buldan. (LS)

-KURGUN, L. (2006), “Denizli İlinde Boy Adlarından Kaynaklanan Orun Adları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 39, s.33-42, 2006, Ankara. (LS)

-KURGUN, L. (2007) “Nesnelerine ve Kökenlerine Göre Acıpayam (Denizli) İlçesi Yer Adları”, 1. Acıpayam Sempozyumu, 1–3 Aralık 2003, Acıpayam, 2007, s. 382 – 408. (LS)

-KURGUN, L. (2009), “Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1 (Mart 2009), s. 74-80, 2009. (GS)

-KURGUN, L. & KARPUZ, H. Ö. (2000), “Organ Adlarından Oluşan Yer Adları”, Ana Dili Dergisi, Sayı: 19, s. 17 – 26, Aralık 2000, İstanbul. (GS)

-KURT, Y. (1998), “İskilip Kazasında Yer ve Kişi Adları (16. yüzyıl)”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 46-76. (LSH)

-KURT, Y. (2001), “Adana Sancağı Yer Adlarındaki Değişim”, 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 2001/II., Sayı: 598, s. 405 – 408, 2001. (LS)

-KURTULMUŞ, Z., (1995), “Kırklareli İli Köy Yer Adları”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd., Yay., s. 195 – 217, Ankara 1995. (LS)

-KÜLAHÇI, R. (1968), Karaman Kazası Tarihi Eserleri ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 35 y.; İstanbul, 1968. (LS)

-KÜTÜKOĞLU, M. S. (1990), “XVI. Yüzyıl İzmir Kazasında Cemaat Adı Taşıyan Köyler”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler (İstanbul 21-25 Ağustos 1989), Ankara 1990, s. 497-504. (LSH)

-MAARIF Vekâleti (1929), Coğrafi İsimlerin İmlaları Hakkında Rapor, Ankara. (GS)

-MAKAS, Z. (2001), “Ermenistan, Kars ve Iğdır’da Addaş Toponimler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 131, s. 41 – 52, İstanbul. (LS)

-MEHMEDOĞLU, A. & ALİYEVA, H. A., (1999), “Yer Adları Tarihin Aynasıdır”, Türk Kültürü Dergisi, Yıl: 1999, Sayı: 37, Ankara, s. 552 – 558. (GS)

-MEMİŞOĞLU, R. (1994), “Dedem Korkut Destanlarında Adları Geçen Oğuz Beyleri’nin – Yiğitlerinin Hatıralarını Taşıyan Yer Adları Üzerine Bir Deneme”, İçel Kültürü, Sayı: 31, Ocak 1994, s.11. (LSH)

Meskûn Yer Adlarından Türkçe Olmayan ve İltibasa Yol Açanların Türkçeleştirilmesi İle İlgili Çalışmalar hakkında, 23/12/1963 tarihli teksir çoğaltma İçişleri Bakanlığı raporu, Ankara. (GS)

-MEYDANGİL, F. (1969), Ağrı Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1969. (LS)

-MILLS, A. (2006). “Boundaries of the nation in the space of the urban: landscape and social memory in Istanbul.” Cultural Geographies 13(3): 367-394. (LS)

-MILLS, A (2007). “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in Istanbul.” Gender, Place & Culture 14(3): 335-354. (LS)

-MILLS, A. (2008). “The Place of Locality ford Identity in the Nation: Minority Narratives of Cosmopolitan Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 40(3): 383-401. (LS)

-MILLS, A. (2010). Streets of memory: Landscape, tolerance, and national identity in Istanbul. Athens, University of Georgia Press. (LS)

-MILLS, A. (2012). “Critical Place Studies and Middle East Histories: Power, Politics, and Social Change.” History Compass 10(10): 778-788. (GSA)

-MILLS, A (2005). “Narratives in City Landscapes: Cultural Identity in Istanbul.” Geographical Review 95(3): 441-462. (LS)

-MİRZEYEV, M. & MEHMEDOĞLU, A. (1997), “Ortak Türk Oronimleri Üzerine”, Türk Kültürü, Sayı: 235, Temmuz 1997. (GS)

-MUHEMMED, A. (2007), “Efsane – Rivayetler ve Yer Adları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı: 7 (2), s. 209 – 212. (GS)

-MUVAHHİD Zeki (1927), Artvin Vilâyeti Hakkında Ma΄lûmât-ı Umûmiyye, İstanbul. (Eski Harflerle). (LS)

-NAMIK, H. (1934), “Coğrafi İsimlerin Ehemmiyeti”, Haritacılar Mecmuası, Sayı: 4, s. 104 – 107, Ankara. (GS)

-NİHAL, H. & NACİ, A. (1928), “Anadolu’da Türklere Aid Yer İsimleri”, Türkiyat Mecmuası, İkinci Cilt, 1926, s. 243 – 259, İstanbul, (Eski Harflerle). (GS)

–NİŞANYAN S. (2010), Adını Unutan Ülke. Türkiye’de Adı Değiştirilen Yerler Sözlüğü, Istanbul : Everest Yayınları. (GSC)

-NİŞANYAN S. (2011), Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Değiştirilen Yer adları, Tesev Yayınları, İstanbul. (GSC)

-NİŞANYAN S. Index Anatolicus. Türkiye Yerleşim Birimleri Envanteri (URL : https://www.nisanyanmap.com/?y=&t=&ua=0&u=1&ll=36.829622821570254,%2040.07437391094607 ) (GSC)

-ÖKTEM, K. (2008). “The Nation’s Imprint: Demographic Engineering and the Change of Toponyms in Republican Turkey.European Journal of Turkish Studies Demographic Engineering – Part I(7): 33.

-ÖNDER, A. R. (1982), “Kayseri’nin Turan Köyünde Yer Adları”, II. Milletlerarası Türk Folklar Kongresi Bildirileri, 4. Cilt, Gazi Üniv. Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, s. 409 – 418, Ankara, 1982. (LS)

-ÖNDER, M. (1984), “Anadolu Şehir Adları Üzerine Efsânelerin Oluşumu”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 69-73, Ankara. (GS)

-ÖNDER, M. (1969), Efsane ve Hikayeleri ile Anadolu Şehir Adları, Defne Yayınları, s. 144, Ankara. (GS)

-ONGURLU, A., (1968), Sinop Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 69 s.; İstanbul, 1968. (LS)

-ORCAN, S. (1984), “Toponomi ‘Coğrafi Yer Adları Standardizasyonu’nun Milli ve Milletlerarası Önemi’”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, s. 55 – 62, Ankara. (GS)

-OTAY, M. (1973), Kilis Tarihi ve Bölgenin Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 32 y.; İstanbul, 1973. (LS)

-OY, A. (1964), Tekirdağ İli Yer Adları I. Merkez İlçenin Toponimisi, Tekirdağ Halkevi Yayınları: 1, İstanbul. (LS)

-OY, A. (1990), “Karacaoğlan Şiirlerinde Yer Adları Üzerine Görüşler I. – II.”, I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu (21-23 Kasım 1990), Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yayınları, s. 196 – 210, Adana. (GSH)

-ÖYLEMEZ, F. (2002), “Rısvan Aşiretinin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, s. 39 – 52, 2002, Kahramanmaraş. (LS)

-ÖZÇAĞLAR, A. (1996), Türkiye’nin İdari Coğrafyası Bakımından Köy, Bucak, İlçe, İl ve Belde Kavramları Üzerine Düşünceler, D.T.C.F. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, s. 7 – 24. (GS)

-ÖZCAN, A. (1988), “Bostancıbaşıların Belediye Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul’un Toponomisi Bakımından Değeri”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri (29 Mayıs – 1 Haziran) Bildiriler, s. 31 – 38. (LS)

-ÖZDEMİR, S. (1978), Herodot ve Ksenophon’a Göre Anadolu’nun Şehirleri ve Diğer Coğrafi Yer Adlarının İndeksi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Tez (Bitirme), 123 y.; İstanbul, 1978. (GSH)

-ÖZDEMİR Y. (1967), Bursa Vilayeti Yer Adlarının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 87 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-ÖZÇELİK, İ. (2003), “937 / 1530 Tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterindeki Ankara, Çankırı ve Sultanönü Sancakları Yer Adları”, 03/03.01.03 numaralı proje, 2003 – 2005.  (GSH)

-ÖZGÖNCÜ, E., (1970), Siirt Vilayetinin Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1970. (LS)

-ÖZEL, P. (1964), Antalya Vilayeti Toponomisi Denemesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), THT 168. (LS)

-ÖZEL, M. (1967), Konya İlinin Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 42 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-ÖZKAYA, Y. (1984), “XVIII. Yüzyılda Orta Anadolu’daki Bazı Kaza ve Mahalle Adlarındaki Değişiklikler”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No. 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara. (GSH)

-PEROUSE J.-F. (2009), « Toponymie stambouliote et mémoire balkanique : traces, strates et oubli », in : P. Sintes & G. de Rapper, Nommer et classer dans les Balkans, Athènes, Ecole Française d’Athènes, Collection «Mondes Méditerranéens et balkaniques», pp. 269-281. (LSC)

-PİLANCI, H. (1997), Anadolu’daki Türkçe Yer Adları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Doktora Tezi, (471 sayfa). (GS)

-RADIL, S. M. (2017). “The multi-scalar geographies of place naming: The case of Cyprus.” Journal of Territorial and Maritime Studies 4(1): 72-85. (LSA)

-ROBERT, Louis. (1980), “Eskiçağ Anadolu’sunda Yer Adları”, Bu makale Prof. Dr. Louis Robert’in 18 Mayıs 1979’da İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde verdiği konferansın Türkçeye çevirisidir, Çev. Rahmi Hüseyin ÜNAL, Ege Üniv. Sosyal Bilimler Fak. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 1 – 12, 1980, İzmir.  (GSH)

-ŞAHİN, H. (1967), Ordu Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 73 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-ŞAHİN, İ. (2007), “Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine”, Manas Üniv. Edebiyat Fak. Türkoloji Bölümü, Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, Sayı: 32 s. 1 – 14, 2007, Erzurum. (GS)

-ŞAHİN, C. (2004), “Türkiye’de Tuza Atfedilen Yer Adları”, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tuz Sempozyumu (19-20 Nisan 2001) Tuz Kitabı, İstanbul, s. 28-57. (GS)

-ŞAHİN, N. (2007), “Tarihi Coğrafyada Antalya’da Yer Adları Üzerine Bir Tetkik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, 2007. (LS)

-ŞAHİN, C., (2004), “Türkiye’de Cevize Atfedilen Yerleşme Adları”, Marmara Üniv. Türkiyat Araş. Uyg. Merkezi, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Meyve Sempozyumu (19-20 Nisan 2001), İstanbul (Bildiri olarak sulundu).

-ŞAHİN, G. (2010), “Türkiye’de Yapılmış Toponomi Çalışmaları”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, Haziran 2010, s. 133 – 155, Adıyaman. (GS)

-SAKAOĞLU, S. (1984), “İnsan Adlarından Kaynaklanan Yer Adlarımız”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11 – 13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara. (GS)

-SAKAOĞLU, S. (1995), “Göller Bölgesi Yer Adları Üzerine: Burdur/Bucak ve Isparta/Keçiborlu’dan Yer Adları”, Millî Folklor Dergisi, Bahar 1995, C.4, Sayı: 25, s. 23. (LS)

-SAKAOĞLU, S. (2001), Türk Ad Bilimi I. Giriş, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. (GS)

-SARI, C. (1992), “Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesi’nde Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, 1992, Konya. (GS)

-SARI, Z. (2003), Hatay’da Yer Adları ve Kuruluş Öyküleri, Antakya: Doğuş, 2003. (LS)

-SCHEINHARDT, H., (1976), “Türk Yer İsimlerinde Halk Etimolojisinin Dilcilik Yönünden Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, s. 98 – 106, 1976, Ankara. (GSH)

-SELVI, A. F. (2023). ““Türkiye,” not “Turkey”: Nation branding in the age of populism and nationalism.”, Journal of Language and Politics. https://doi.org/https://doi.org/10.1075/jlp.22104.sel. (GSC)

-ŞEN, S. (2008), “Türkiye’de Meyvelerden Yaralanılarak Verilmiş Yer Adları”, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, Erzincan, s. 401 – 419. (GS)

-ŞENEL, M. (2003), Elazığ İli Yer Adları, Basılmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi. (LS)

-ŞENEL, M. (2006), “Rize İlinin Uzak Taşınmış (Paralel) Yer Adları”, I. Rize Sempozyumu, 15 – 17 Kasım 2006, s. 405 – 407, İstanbul, 2007. (LS)

-ŞENEL, M. (2008), “Gaziantep İlinin Yakın Taşınmış (Paralel) Yer Adları”, Uluslararası Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu (10 – 12 Nisan 2008), Gaziantep. (LS)

-ŞENEL, M. (2008), “Yer Adları Açısından Derleme Sözlüğü”, T.D.K. – Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (25 – 29 Mart 2008), Şanlıurfa. (GS)

-ŞERİFGİL, E. M. (1980), “Toponomik Bir Araştırma: Göçler ve Yer Adları (Türkler, Pomaklar ve Bulgarlar)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, s. 81 – 126, İstanbul. (GS)

-SEVİNÇ, N. (1983), “Toponimik Bir Araştırma: Gaziantep Yer Adları ve Türk Boyları, Türk Aşiretleri, Türk Oymakları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 26, s. 1 – 138, İstanbul, Aralık 1983. (LS)

-SEVİNDİK, H. (1996), “NevşehirÜrgüp – Yeşilöz Köyü’nde Yer Adları ve Etrafında Oluşan Efsaneler”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1994, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd., Yay., Ankara, s. 153-164. (LS)

-SEZEN, T. (2006), “Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla)”, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yay. Nu: 21, 2006, Ankara. (GSH)

-SOYLU, S. (1972), “Köy Adlarının Değiştirilmesinde Ölçü”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, No: 272, Mart 1972.  (GS)

-SOYLU, S. (1977), “Düzeltilmesi Gereken Bir Yanılgı: Köy Adlarının Değiştirilmesi”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, No: 331, Şubat 1977, Yıl: 28, Cilt: 17, s. 7898 – 7899, İstanbul. (GS)

-SÖNAL, T. (1969), Edirne İli Tarihi ve Toponomisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bitirme Tezi, TE 491. (LS)

-SÖYLEMEZ, F. (2002), “Rısvan Aşiretinin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, s. 39 – 52, 2002, Kahramanmaraş. (LS)-SU, A. (1969), Urfa Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 46 y.; İstanbul, 1969. (LS)

-SÜRGEVİL, S., (1989), “Birinci Dünya Savaşı Sırasında İzmir’de Sokak Mahalle ve İşyeri Adlarının Türkçeleştirilmesi”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul: 23-28 Eylül 1985 Tebliğler, III. Türk Tarihi Cilt: 2, s. 609-613. (LS)

-SYSIÖ, T., O. ÜLKER & N. TOKGÖZ (2021). “Assembling a Critical Toponymy of Diplomacy: The Case of Ankara, Turkey.” Geopolitics: 1-23.

-TALAS, M. (2001), “Prof. Dr. Mehmet ERÖZ’e Göre Türkiye’de Yer Adları Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 135, s. 237 – 240, Aralık 2001, İstanbul. (GS)

-TAN, N. (1984), “Türkiye’de Yer Adları Verilirken ve Değiştirilirken Neler Esas Alınmalıdır?”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 279 – 283. (GS)

-TANKUT, H. R. (1936), Güneş-Dil Teorisine Göre Toponomik Tetkikler, Devlet Basımevi, İstanbul. (GS)

-TANKUT, H. R. (1937), Diyarbakır Adı Üzerine Toponomik Bir Tetkik, Ulus Basımevi, Ankara. (LS)

-TOKER, B. (1968), Antakya İlinin Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1968. (LS)

-TOKTUR, Z. (1969), Diyarbakır İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1969. (LS)

-TOLUN, V. (2001), “Çanakkale Sokak Adlarında Yaşayanlar”, Çanakkale Yerel Tarih Grubu, Olay Bilgi İletişim Basın Yayın Ltd. Şti., Çanakkale, 2001. (LS)

-TÖZÜN, T., (1969), Elazığ Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 42 y.; İstanbul, 1969. (LS)

-TUNCA, S. (1967), Aydın Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1967. (LS)

-TUNCAY, H., (1945), “Trabzon Adı Üzerine Bir Araştırma – IV”, İnan Dergisi, Sayı: 20, Yıl: 3, 1945, Trabzon. (LS)

-TUNÇEL Harun (2000), « Türkiye’de ismi değiştirilen köyler, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Fırat University Journal of Social Science, ELAZIĞ, Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 23-34. (GS)

-TURAN, A. (1993), “Kırım ve Doğu Anadolu Yer Adları Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 85, s. 89 – 135, Ağustos 1993, İstanbul. (LSA)

-TURAN, A., (1991), “Batı Trakya ve Doğu Anadolu Köy Adları Üzerine Bir Mukayese”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 71, s. 167 – 177, İstanbul. (LSA)

-TÜRKAK, C. (1967), Muğla İlinin İskan Tarihi ve Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 40 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-TÜRKER, M. (1967), “Mersin Vilayeti Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 36 y.; İstanbul, 1967. (LS)

-TÜRKMEN, V. (1967), “Afyon – Karahisar Toponomisi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), TE 793. (LS)

-TÜRKÖZÜ, M. (1967), “Bilecik Vilayeti Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1967. (LS)

-UĞURLU, M. (2007), “Türkçe Yer Adları: Günlükbaşı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 34, s. 129 – 137, Ağustos – Ekim 2007, İstanbul. (GS)

-UĞURLUER, Y. (1967), “Eskişehir İli Yer Adları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 16 y.; İstanbul 1967. (LS)

-UMAR, B., (1993), Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul. (GS)

-UMAR, B. (1997), “Türk Halk Kültüründe Daha Eski Kültürlerden Kalma Tarihsel Yer Adlarının Benimsenmesi ve Uyarlanmasında İlkeler”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997, Ankara. (GS)

-UYANIK, H. (1971), Kars Vilayeti Kaza Nahiye ve Köy Toponomisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tez (Bitirme), THT 537. (LS)

-UYANIK, O. (2006), “Çıldır Adı Üzerine”, Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, Bahar 2006, Konya. (LS)

-UYGUR, N. (1967), “Yer Adları”, Türk Dili, Sayı: 187, s. 495-502, Ankara. (GS)

-UZUN, E. (2005), Akçaabat Yer Adları, Darıca Belediyesi Kültür Yayınları No: 1, 2005, Trabzon. (LS)

-UZUN, E. & UZUN, P. D. (2019), “Antep Savunması’nın Gaziantep İli Yerleşme Adları Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Mekânsal Analizi”, Türk Coğrafya Dergisi (72), 7-12. (LS)

-ÜÇER, S. S., KOMAN, M. M., (1945), Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Konya Halkevi Tarih, Müze Komitesi Yayınları, Seri: 1, Sayı: 3, Konya. (LS)

-ÜÇÜNCÜOĞLU, A. G. & KAHVECİ, A. (2005), Kadimden Cumhuriyete Gümüşhane – Bayburt Halkları ve Yer Adları, Torul Kültür ve Turizm Derneği Yayınları, Celepler Matbaası, Trabzon. (LS)

-ÜLKÜTAŞIR, M. Ş. (1976), “Türkiye Türklerinde Ad Verme ile İlgili Gelenek ve İnançlar”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. IV., s. 369, Ankara. (GS)

-VAR, M. (1968), Uşak Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 21 y.; İstanbul, 1968. (LS)

-VAYNİ, A. (1967), Giresun İli Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), İstanbul, 1967. (LS)

-WİTTEK, P. (1935), “Von der byzantinischen zur türkischen Toponymie” Byzantion 10. (GS)

-WITTEK, P. (1969), “Bizanslılardan Türklere Geçen Yer Adları”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Cilt: I., s. 193 – 240 (Çeviren: Mihri EREN, 1970), Ankara.  (GS)

-YAKUPOĞLU, C., (2008), “Kastamonu ve Çevresinde Meyve ile İlgili Yer Adları (13. – 15. Yüzyıllar)”, Turkish Studies, Cilt: 3, Sayı: 5, Erzincan, s. 420 – 451. (LS)

-YASRI-LABRIQUE, É. (2008). “La Turquie, terre eurasiatique et république bicéphale. Ankara et Istanbul dans la presse française.” Mots 86(1): 37-52. (GS)

-YAVUZ & SENEL (2013), « Yer adları (toponim) terimleri sözlüğü”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8 Summer 2013, p. 2239-2254. (GS)

-YEŞİLYILMAZ, Y. (1984), “Yer Adları ve Tapu – Kadastro Sektörel İlişkisi”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 63–67. (GS)

-YEDİYILDIZ, B. (1984), “Türkiye’de Yer Adı Verme Usulleri”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 25–41. (GS)

-YEDİYILDIZ, B. (1984), “Ordu İli Yer Adları”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, (Prof. A. Necati AKDER armağanı), Sayı: XXII. / l – 2, (1984), s. 20-36, Ankara. (LS)

-YEĞİN, A. (1966), Kastamonu Vilayeti Yer Adları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 63 y.; İstanbul, 1966. (LS)

-YILMAZ, N. (1975), Herodotos Tarihinde Tanrı Tanrıça Yer ve Kişi Adları Üzerine Bir Tarama Çalışması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tez (Bitirme), 72 y.; İstanbul, 1975. (GSH)

-YILMAZ Cevdet & KAYA Mutlu (2018), “Bir mikrotoponimi denemesi; SinopAyancık’ta Zingal orman işletmesi’nin yer adlarına etkisi”, Doğu Coğrafya Dergisi, 23, 39, 6. (LS)

-YİNANÇ, R. (1984), “16. Yüzyılda Doğu Anadolu Şehirlerinde Mahalle Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984), Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayın No: 60, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 17, Ankara, s. 225 – 232. (GSH)

-YÜCEL, T. (1978), “17 Ağustos-7 Eylül 1977 Tarihleri Arasında Atina’da Toplanmış Olan Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimlerin Standardizasyonu III. Konferansı”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 183, Ankara, s. 129-144. (GS)

-YÜKSEL, A. (1998), “Trabzon Vilayetinde Yer Adları ve İdari Yapıyı Değiştirme Teşebbüsleri”, Trabzon Tarihi Sempozyumu (6 – 8 Kasım 1998), 1998, Trabzon. (LS)

-YUND, K. (1976), “Atasözlerimizde Geçen İstanbul Yer Adları ve Açıklamaları”, Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975, s. 171 – 195. (LS)

-YURTSEVER, E. (1993), “Tamga (Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi)”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1993, İstanbul. (GSA)

-YURTSEVER, E. (1997), Türkçe Adlar Derlemesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, Mayıs 1997, İstanbul. (GS)

 Citer ce billet
neotopo (2020, 9 janvier). Academic bibliography on toponymy and place naming issues in Turkey. NEOTOPONYMIE/NEOTOPONYMY. Consulté le 23 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/rrpl

Vous aimerez aussi...

1 réponse

  1. h yildiz dit :

    Belleten dergisinde konuyla ilgili makale bulmak mümkün dergi için buraya göz atabilirsiniz. https://www.belgelerletarih.com/belleten-dergisi-tam-indeksi/

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search